Ekonomi och arbete

Den globala situationen

Den extrema fattigdomen har minskat i världen. Den ekonomiska tillväxten har varit stark, särskilt i Kina och övriga Öst-och Sydostasien.  Den snabba tekniska utvecklingen har skapat nya möjligheter till arbete och ekonomisk tillväxten och tillväxtländernas andel av handeln ökat betydligt.

Vilka resultat har uppnåts med Finlands stöd

Finland har intensifierat samarbetet med privata aktörer och främjat kvinnors tillträde till arbetsmarknaden.

1. Bättre arbetstillfällen

Anställningar med anständiga arbetsvillkor garanterar en tillräcklig utkomst, hotar inte ens liv eller hälsa, respekterar rätten att organisera sig, diskriminerar inte och möjliggör en tillräcklig vilotid.

  • Via Rättvis handel rf har Finland beviljat bistånd till utbildning av kaffeandelslagen i Peru. Andelslagens arbetsförhållanden och löner förbättrades och arbetstillfredsställelsen ökade från 10 procent till 60 procent.
  • I Zambia har ett FN-program som biståtts av Finland skapat 4 300 nya arbetstillfällen med anständiga arbetsvillkor för zambier. Dessutom förbättrades kvaliteten på 3 500 arbetsplatser, en del lagar omarbetades och det sociala skyddet förbättrades.
  • I Tunisien och Egypten har Finland i samarbete med arbetsorganisationen ILO stött kvinnors tillträde till arbetsmarknaden. Sammanlagt 1 200 utsatta kvinnor har fått yrkesutbildning och företagarutbildning, genom vilket 60 procent har sysselsatt sig själva eller fått ett lönearbete.
  • Genom stöd från Abilis-stiftelsen får tusentals personer med funktionsnedsättning årligen arbete och utkomst som bland annat småföretagare.
  • Finlands Fackförbunds Solidaritetscentral SASK främjar rättigheterna för hembiträden. År 2016 fick hembiträdena, av vilka över 80 procent utgörs av kvinnor, rätt till socialt skydd i Moçambique. Hela 80 000–120 000 kvinnor fick rätt till sjukledighet, mammaledighet och pension.
2. Företagsverksamhet genom Finlands bistånd 
3. Utbildning på handeln
4. Regional handel och arbetstillfällen i Centralasien

I FN:s program utvecklades utrikeshandeln i Kirgizistan, Tadzjikistan och Uzbekistan genom Finlands bistånd. Åren 2015–2017 fick närmare 7 000 företagare antingen bistånd till handel eller utbildning i att effektivisera produktion eller värdekedjor. En del tjänsteinnehavare utbildades i utrikeshandel och minskning av handelshinder.

Kirgiziska och uzbekiska företag lyckades ingå många betydande exportavtal med europeiska, asiatiska och ryska företag. Värdet av avtalen uppgick till totalt cirka 400 miljoner dollar. Kläder, nötter, mjölkprodukter och torkade frukter har varit efterfrågade. Projektet har skapat närmare 800 nya arbetstillfällen.
I Tadzjikistan utvecklades en mobilapp för uppföljning av jordbruksprodukternas marknadspriser. Appen har över 200 000 användare.

5. Nytt samarbete i Vietnam genom innovationspartnerskap

Partnerskapsprogrammet för innovation mellan Finland och Vietnam (IPP2) har utvecklat innovationspolitiken och skapat startup-miljöer i Vietnam. De rutiner som har tagits fram i IPP har införts på vetenskaps-och teknikministeriet, och två stora städer har grundat ett innovationscenter med stöd från programmet. Över 50 universitet och läroinrättningar i landet har inlett innovationsverksamhet genom programmet. Omkring 100 direktörer inom förvaltningen och vid universitet har fått utbildning i innovationsledarskap och innovationsfinansiering.

Arton företag som har stötts av ett acceleratorsprogram för tillväxtföretag har skapat närmare 700 nya arbetstillfällen. Företagen har expanderat till marknaderna i USA, EU och Asien. Dessutom har IPP skapat en grund för samarbete inom vetenskap, teknik och innovation mellan Vietnam och Finland. Programmet har också inlett ett smart city-samarbete mellan olika städer i Finland och Vietnam, och hjälpt 18 finländska små och medelstora företag att kartlägga förutsättningar för en långsiktig verksamhet på den vietnamesiska marknaden.

Nästa sidan: Välfungerande samhällen >

Läs mer:

Finland stöder uppfyllandet av Agenda 2030 – de globala målen för hållbar utveckling.

Ekonomi och arbete –prioritering är i linje med Agenda-målen 8, 9 och 12.