Välfungerande samhällen

Den globala situationen

Under de senaste 40 åren har den globala demokratiutvecklingen enligt många indikatorer gått i en mer positiv riktning. I dag är det vanligare att kvinnor deltar i politiken. Nästan alla barnhar fått möjlighet att gå i skolan. Under det senaste årtiondet har nästan alla utvecklingsländer reformerat den offentliga ekonomiförvaltningen.

Vilka resultat har uppnåts med Finlands stöd

Finland stöder utvecklingen av flerpartisystem och parlamentens arbete. Finland har särskilt satsat på att ingå förlikning på nationell nivå och på att skapa förutsättningar för fred genom att stödja dialoger mellan parter och genom att medverka till nationella fredsplaner eller grundlagar. Finland är en eftertraktad partner inom utbildingssektorn. Resultaten bygger på ett långsiktigt samarbete med ländernas utbildingsmyndigheter och andra biståndsgivare.

1. Allas rätt till utbildning har ökat

Finland har bidragit till en positiv utveckling inom inkluderande utbildning i Etiopien. Med inkluderande utbildning avses utbildning som passar alla. Finland har till exempel poängterat att barn med funktionsnedsättning ska kunna gå i skolan som alla andra. Reformen av det inkluderande skolsystemet i Etiopien påverkar planeringen av undervisningen i över 30 000 skolor.

Den gynnsamma utvecklingen i landet har delvis också skapats av flera organisationer, däribland en del finländska organisationer. Abilis-stiftelsen har utbildat politiker i funktionsnedsättningsfrågor och gett kvinnor med funktionsnedsättning undervisning i läsning och företagande. Till följd av Finska Missionssällskapets lärarutbildning har det varit möjligt att inrätta hundratals klasser för döva barn på landsbygden. Via föreningen Kynnys ry har dövblinda fått tillgång till yrkesutbildning.

Den positiva utvecklingen avspeglas även på andra områden. Projekt som har genomförts av Rädda Barnen, Plan International Finland och Kyrkans Utlandshjälp har stött möjligheterna för utsatta barn att få delta i förskoleundervisning eller grundläggande undervisning i 18 länder. Barn kan vara utsatta på grund av bland annat handikapp, etnisk bakgrund, väpnad konflikt och/eller naturkatastrof.

2. Fredsarbete
3. Kvinnor med i fredsprocesser

Finland utbildar syriska kvinnor till fredsmedlare och stödjer civilsamhällets dialog i Syrien via Finska Missionssällskapet och UN Women. Kvinnor får möjlighet att påverka fredsbyggandet i Syrien både inom landet och på internationell nivå.

I Sydsudan har kvinnors deltagande i politiken och fredsmedlingen och kvinnors förmåga att arbeta med dessa uppdrag främjats genom bistånd från den finländska konfliktlösningsorganisationen CMI och Kyrkans Utlandshjälp. Arbetet har resulterat i att kvinnliga parlamentariker har medlat fred i åtta delstater genom att förmedla lokala kvinnliga aktörers och aktivisters budskap i beslutsprocessen. År 2017 blev delstaten Boma för första gången på åratal fri från en våldsam konflikt genom ett fredsavtal som ingicks till följd av religiösa och traditionella fredsmedlares arbete.

4. Parlamentarisk demokrati, rättvis förvaltning
5. Politiker i skolan i Myanmar

År 2015 förrättades det första demokratiska valet i Myanmar på årtionden. Sedan 2014 har Partiernas Internationella Demokratisamarbete Demo rf i samarbete med den holländska organisationen NIMD organiserat en knapp månad långa flerpartibaserade politikskolor för politiker i olika delstater. Fram till sommaren 2018 hade 200 politiker från 35 partier deltagit i skolorna. Minst en tredjedel av deltagarna är kvinnor. På kurserna har politikerna för första gången övat sig att arbeta i ett flerpartisystem. Nittio procent av deltagarna i den senaste kursen har till exempel berättat att de ska öka samarbetet med andra partier och civilsamhället efter utbildningen.

6. Effektivare beskattning
7. Stöd för civilsamhället
8. Lagen om företagsbeskattning ändrares efter kravet från civilsamhällesorganisationer i Vietnam

Vietnam har godkänt en reform av företagslagen. Reformen förutsätter att multinationella företag rapporterar till skattemyndigheten i Vietnam. Reformen bygger på ett omfattande nätverk av civilsamhällesorganisationer och samarbetet mellan nätverket, Handels-och industrikammaren som företräder företag och skattemyndigheten.

Arbetet inleddes genom stöd från Finland av civilsamhällesorganisationen Oxfam, som anser att lagreformen är ett viktigt steg mot rätt riktning. Organisationen fortsätter arbetet för att rapporterna ska vara offentliga. På så sätt ska civilsamhället även kunna övervaka beskattningen. Oxfam ämnar använda verksamhetsmodellen för projektet i Vietnam även i andra projekt.
Ett rättvist och transparent skattesystem är viktigt för att folk ska vilja betala skatter. I Vietnam har hela 40 procent av den offentliga utbildningen och hälsovården finansierats med avgifter från vanliga människor, inte med skattemedel.

Nästa sidan: Naturresurser >

Läs mer:

Finland stöder uppfyllandet av Agenda 2030 – de globala målen för hållbar utveckling. Välfungerande samhällen –prioritering är i linje med Agenda-målen 16 och 17.