Finland uppnår sina mål

Finland genomför utvecklingspolitik i flera olika samarbetsformer. Finland uppnår resultat relativt väl.

Bilateralt samarbete

Finland samarbetar direkt med utvecklingsländer utifrån 13 utvecklingspolitiska landprogram. De landprogrammen har utarbetats fram till 2019 för samarbetet med Afghanistan, Etiopien, Irak/Syrien, Kenya, Mellanöstern och Nordafrika, Moçambique, Myanmar, Nepal, palestinska territoriet, Zambia, Somalia, Tanzania och Vietnam. År 2017 stod denna samarbetsform för 27 procent av hela utvecklingssamarbetet.

Multilateralt samarbete

Framstegen i samarbetet med multilaterala aktörer följs upp genom en internationell utvärdering och Finlands egna planer för påverkan. År 2017 stod denna samarbetsform för 29 procent av hela utvecklingssamarbetet.

Civilsamhällesorganisationer som får programstöd

Utrikesministeriet använder flera olika finansieringsformer för civilsamhällets verksamhet. År 2017 stod stödet för civilsamhället för tolv procent av hela utvecklingssamarbetet.

Tjugotvå finländska civilsamhällesorganisationer beviljas programstöd som omfattar flera projekt. Åren 2016–2017 lät utrikesministeriet göra en utvärdering av utvecklingssamarbetsprogrammen i alla civilsamhällesorganisationer som hade fått flerårigt programstöd  Sammanlagt utvärderades 22 organisationers program samt uppföljningen av resultat och resultatstyrningen Utifrån utvärderingarna ger civilsamhällesorganisationernas program effektivt direkta resultat, särskilt vid tillhandahållandet av tjänster, och programmen är riktade till gräsrotsnivån.

Civilsamhällesorganisationerna arbetar ofta i mycket bräckliga regioner och krävande miljöer. Där når de målgrupper som är svåra att nå via andra biståndskanaler. De civilsamhällesorganisationer som har fått programstöd främjar mänskliga rättigheter under flera olika teman och på flera olika sätt. Projekt som till exempel ökar kvinnors deltagande förbättrar jämställdheten mellan könen. Framöver bör resultaten förbättras ytterligare när det gäller att stödja civilsamhällets kapacitet och påverkansmöjligheter i partnerländerna.

Privat sektor

Utrikesministeriet använder flera olika finansieringsformer för att stödja företags affärsinitiativ i utvecklingsländer i syfte att stödja olika utvecklingsmål. Den bakomliggande tanken är att mobilisera privat finansiering, investeringar och affärsverksamhet till olika utvecklingsländer genom offentligt utvecklingssamarbete.

Det lagstadgade målet för utvecklingsfinansieringsbolaget Finnfunds verksamhet är att främja ekonomisk och social utveckling i utvecklingsländerna Sedan 2012 har Finnfund styrts till att göra minst 75 procent av investeringarna i lägre medelinkomstländer eller fattigare länder.

Nästa sidan: Värdering och principer >


Läs mer: