Slutsatser

Finlands utvecklingspolitik möter aktuella utmaningar. Resultaten av Finlands utvecklingssamarbete bygger på långsiktigt arbete, reaktionsförmåga och engagemang för värderingar.

Finlands utvecklingssamarbete ger resultat som främjar de utrikespolitiska målen och uppnåendet av internationella åtaganden. Genom utvecklingssamarbete påverkar Finland lösningen av mänsklighetens stora problem.

Resultaten uppnås genom finansiering och sakkunskap. De nedskärningar som har gjorts sedan 2016 har minskat antalet uppnådda resultat. Det är klokt för Finland att fokusera på ett begränsat antal teman och verksamheter.

Ett tillräckligt långsiktigt arbete är nödvändigt för att uppnå resultat eftersom samhällsförändringar kräver tid. Samtidigt bör utvecklingssamarbetet förnyas kontinuerligt eftersom omvärlden förändras och ny information är tillgänglig.

Konflikter, klimatförändringar, bristande jämställdhet och inlärningskris riskerar uppnådda resultat.

Slutsatser

1. Finland bör koncentrera tillräckliga resurser för att uppnå de viktigaste målen

Finland uppnår resultat bäst när finansieringen kombineras med tillräckliga personalresurser. Under de närmaste åren är det viktigt att prioritera Finlands mål och koncentrera resurser. På så sätt kan sakkännedom, dialog och påverkansarbete leda till bästa resultat.

Finlands engagemang för hållbar utveckling borde återspeglas i en stadigt växande finansiering för utvecklingssamarbete. Det behövs en trovärdig plan för att Finland ska uppnå BNI-andelen på 0,7 procent. Det krävs också åtgärder för att den privata finansieringens andel av klimat-och utvecklingsfinansieringen.

2. Resultat kräver både bestående riktlinjer och anpassningsförmåga

För att uppnå resultat i samarbete med utvecklingsländer och andra partner krävs långsiktighet. Under kommande år och regeringar är det viktigt att beakta de nuvarande resultatmålen, fortsätta utveckla dem och undvika kraftiga svängningar. Samtidigt måste själva verksamheten utvecklas så att den beaktar uppnådda resultat och eventuella förändringar i förutsättningarna.

Det är rationellt att öka omfattningen av program som uppnår goda resultat. Men man bör inte enbart se på resultaten då man fattar beslut om hur de finansiella medlen distribueras. Även i fortsättningen måste helheten beaktas ur flera perspektiv. Finlands stöd riktas ofta till svåra utmaningar i en exponerad omvärld, där stödet är motiverat även om det är osäkert om resultaten kan uppnås.

3. En stark värdegrund ökar genomslagskraften

Finland är en stark föregångare inom inkluderande utbildning, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter samt hantering av flerfaldig diskriminering. Under kommande år bör Finland utnyttja sin roll och fortsätta vara en föregångare som strategiskt samarbetar för dessa frågor där behovet är som störst. I bilateralt samarbete gäller det att agera skickligt och respektera partnerskapsländernas ägande.

I de program som Finland finansierar ska vi än bättre beakta på mänskliga rättigheter, personer med funktionsnedsättning, klimattålighet och jämställdhet mellan könen. Särskild uppmärksamhet ska också ägnas åt stödet för de minst utvecklade länderna.

4. Bräckliga stater och konfliktländer bör stödjas för att de ska återhämta sig

Risken för att resultaten rinner ut i sanden på grund av konflikter, naturkatastrofer och klimatförändringar ska beaktas bättre i Finlands internationella samarbete. En allt större del av också Finlands utvecklingssamarbete utförs i länder och situationer där utvecklingssamarbete i gåvoform är ett viktigt verktyg. I dessa länder förekommer ofta en kombination av konflikter, långvarig fattigdom och klimatförändringar. Beredskapen mot katastrofer är också svag. Det gäller att ta fram bättre instrument för att ge dessa länder övergripande stöd.

5. Förnyelsen av arbetsmetoderna och finansieringen bör fortsätta

Olika finansieringskanaler och politikområden behövs för att uppnå utvecklingsresultat. Det är bra att Finland fortsätter med innovativ finansiering, så som finansinvesteringarna, som kompletterar stödet i gåvoform och som förväntas mångfaldiga de uppnådda resultaten.

Finlands utvecklingssamarbete ska även framöver syfta till en verklig förändring i partnerländerna. Förändringen bör bestå även när Finland inte längre deltar i arbetet på ort och plats. I detta avseende har det skett en betydande förbättring. Samtidigt finns det dock skäl att fortsätta utveckla metoderna för hur verksamheten planeras och resultaten på längre sikt följs upp. Det resultatinriktade ledarskapet bör stärkas. Det samma gäller för hur verksamheten anpassas och hur fokuserat påverkansarbetet är.

6. Med en starkare samstämmighet blir resultaten starkare

Målen för hållbar utveckling främjas genom all politik som Finland bedriver. Finlands utvecklingspolitiska mål bör beaktas i högre grad inom utrikes-, säkerhets-, klimat-, energi-och handelspolitiken samt när Finland utvecklar företagsansvaret och de internationella skattereglerna. Den utvecklingspolitiska förmågan att skapa resultat och stödja långsiktiga föråndringar bör ses som ett den i en större helhet som bidrar till att uppnå och uppfölja målen för hållbar utveckling.

Även synergierna mellan olika former av utvecklingssamarbete bör stärkas för att förbättra resultaten ytterligare. En mer övergripande granskning, tydligare gemensamma prioritetsområden, mer enhetliga metoder för att ställa och följa upp mål samt mer harmoniska rutiner möjliggör samarbete. Det är viktigt att utveckla samarbetet mellan finländska frivilligorganisationer, den privata sektorn samt investerings-, forsknings-och innovationsverksamheten och staten.