Naturresurser

Den globala situationen

Levnadsförhållandena i världen förändras i aldrig tidigare skådad takt på grund av klimatförändringar, ett försvagat tillstånd för miljön och bristande biologisk mångfald. Trots att naturresurserna sinar och befolkningen ökar har tillgången till matoch vattenförsörjning förbättrats de senaste årtiondena. Tillgången till elektricitet har också förbättrats betydligt.

Vilka resultat har uppnåts med Finlands stöd?

Miljoner människor har fått tillgången till mat, rent vatten och el i sina hem. Det främjar bekämpning av och anpassning till klimatförändringar. Genom Finlands bistånd utvecklas skogsinventeringar och skogsdatasystem som ger mer information om resurser. Det främjar genomförandet av klimat-och miljöavtalen.

1. Klimatåtgärder främjar jämställdhet 
2. Samarbete i Anderna underlättade beredskapen mot översvämningar

I ett regionalt hydrometeorologiskt projekt i Anderna hjälpte experter från Meteorologiska institutet och Finlands miljöcentral länderna i regionen att utveckla sina vatten-, klimat-och väderlekstjänster och att förbereda sig för klimatrisker. Bolivia, Ecuador, Colombia och Peru är i mycket sårbar ställning på grund av översvämningar och torka som orsakas av klimatförändringar.

I projektet skapades ett nytt verktyg för att byta information. På samma sätt byggdes en regional databas upp för observationer i Anderna så att länderna kan utnyttja varandras data.
Finlands utvecklingssamarbete inom meteorologi hör till det bästa i världen. Genom Finlands bistånd har de meteorologiska instituten även i flera andra utvecklingsländer utvecklat sina datasystem, system för tidig varning och väderlekstjänster. Detta har gynnat indirekt upp till 280 miljoner människor.

3. Småbrukare so Finland bistår
4. Tillgången till mat förbättrades i Kenya

Åren 2004–2016 förbättrades tillgången till mat för cirka 30 000 jordbrukare och deras familjer i västra Kenya. Finland bistod på många olika sätt användning av härdiga sorter och odlingsmetoder, som bevattning och kalkning, för att förbättra skördarna. På så sätt ökade inkomsterna för småbrukarna på landsbygden med cirka 70 procent.

När produkternas kvalitet och hållbarhet förbättrades och byvägar reparerades blev det också enklare att marknadsföra produkter. Familjernas näringsintag förbättrades till följd av skötsel av köksträdgårdar samt gris-, get-och kycklinguppfödning. Företagarutbildningen stärkte de ungas möjligheter. Kvinnornas självkänsla och påverkansmöjligheter i familjerna och samhällena förbättrades.

5. Människor som har fått tillgång till vattenförsörjning och sanitet
6. Bygemenskapernas ansvar för vattenförsörjningen säkerställer resultaten i Etiopien

År 2003 började Etiopiens och Finlands samfinansierade program för vattenförsörjning och sanitet använda en ny verksamhetsmodell. I stället för att medlen kanaliserades via den offentliga förvaltningen styrdes de direkt till bygemenskaperna. Som förmedlare fungerade professionella mikrofinansinstitut.

När ansvaret för byggandet av tappställen övergick till bygemenskaperna, blev gemenskapernas ägarskap starkare, bygghastigheten till och med femdubblades och arbetets kvalitet och hållbarhet förbättrades.

Verksamhetsmodellen har spridit sig genom åren och omfattar nu nästan tio procent av vattenförsörjningen i hela Etiopien. Till följd av reformerna får 300 000–400 000 nya biståndsmottagare på landsbygden årligen tillgång till rent vatten. Numera betalar förvaltningen 60–70 procent av den totala projektbudgeten, vilket visar att den har förbundit sig starkt till projektet.

7. Privathushåll som har fått tillgång till elförsörjning
8. Effektivitet ger besparingar

Tidigare har avloppsvattnet på stärkelsefabrikerna i Thailand renats i öppna bassänger. Metoden ökar luktolägenheter och metanutsläppen i atmosfären. Genom Finlands bistånd byggdes två biogasanläggningar, och den ena är den största biogasanläggningen i Thailand.

  • I en modern vedspis brinner veden fullständigare än i en gammalmodig spis eller i öppen låga. Finland har bistått en spistillverkare i Kenya för att öka produktionen, och 2015–2017 såldes 120 000 spisar av ny modell. Eftersom förbrukningen av ved minskar behövs det inte lika mycket tid som tidigare för att skaffa ved.
  • I Tanzania har Finland bistått en tillverkare av solcellslampor, en tillverkare som sysselsätter särskilt kvinnor. Företagets lampor används av upp till cirka 280 000 användare. Enligt uppskattningar sparar privathushållen 23 miljoner euro eftersom det är billigare att använda en solcellslampa än en oljelampa.
9. Areal för hållbart utnyttjande
10. Program för behandling skogsdata

Genom finansiering från Finland har FN:s organisation FAO byggt upp ett datasystem för kartläggning av skogsresurser och behandling av skogsdata. Genom det avgiftsfria programmet Open Foris kan länder kartlägga sina skogsresurser på ett tillförlitligt sätt. Programmet används redan i över 50 länder.

Nästa sidan: Humanitärt bistånd >

Läs mer:

Finland stöder uppfyllandet av Agenda 2030 – de globala målen för hållbar utveckling. Naturresurser –prioritering är i linje med Agenda-målen 2, 6, 7 och 13.