Humanitärt bistånd

Den globala situationen

Åren 2015–2017 var behovet av humanitärt bistånd rekordstort. I slutet av 2017 behövde 136 miljoner människor i 25 länder akut krishjälp.

Vilka resultat har uppnåts med Finlands stöd

Finland fördelar bistånd till objekt där behovet av hjälp och nöden är störst. Finland fördelar humanitärt bistånd till åtgärder som upprätthåller livet mest: nödskydd och bastillbehör, vatten och sanitet samt mathjälp. Finland är föregångare när det gäller att främja rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Finland beviljar en betydande del av sitt bistånd som ett flexibelt bistånd fördelat efter region eller land och som ett allmänt bistånd. Civilsamhällesorganisationer ger också hjälp.

1. Resultat av organisationernas humanitära arbete med personer med funktionsnedsättning 
2. Hjälp via akut nöd

I samarbete med andra biståndsgivare bidrog Finland till att den akuta undernäringen och dödligheten i flera kriser kunde stabiliseras eller reduceras. Resultatet uppnåddes genom livsmedelsbistånd, stöd för program för nödnutrition till gravida kvinnor, ammande mödrar och små barn, investeringar i vattenförsörjning och sanitet samt insatser i hälso-och sjukvårdstjänster som behövs vid krig och katastrofer.

  • En betydande del av livsmedelsbiståndet kanaliserades genom Världslivsmedelsprogrammet. År 2017 förbättrade WFP tillgången till mat för totalt 91 miljoner människor i 83 länder. Därutöver utdelades kontanter och kuponger.
  • Cirka 36 miljoner människor fick tillgång till rent vatten, hygien och renoverade toaletter till följd av insatser från Internationella Rödakorsrörelsen (IFRC och ICRC), Kyrkans Utlandshjälp, World Vision Finland, Plan International Finland och Rädda Barnen i Finland.
  • Inom hälsovårdssektorn gjordes insatser i hälso-och sjukvårdstjänster som behövs vid krig och katastrofer. År 2017 utförde ICRC 136 000 kirurgiska operationer. Finlands Röda Kors (FRK) deltog genom att sända bland annat elva hjälparbetare med hälsovårdsbakgrund, läkemedel och medicinska tillbehör till ICRC:s operation i Mosul till ett värde av 256 000 euro, samt en fältkommunikationsenhet. Samtidigt fungerade FRK på de övriga delaktiga Röda Korsorganisationernas vägnar som samordnare vad gällde personalen och logistiken, samt huvudpartner till kommittén.
3. Skydd för dem som led av kriser

Människor som var tvungna att lämna sina hem och andra utsatta människor, inbegripet personer med funktionsnedsättning, fick skydd och deras mänskliga rättigheter vid kriser förbättrades.

  • Via FN:s flyktingorganisation (UNHCR) bistod Finland över tolv miljoner flyktingar och närmare 36 miljoner människor som har varit tvungna att flytta sig inom länder. En del av biståndet gavs i form av kontanter i syfte att garantera att de lokala marknaderna skulle fungera, och över åtta miljoner människor tilldelades 500 miljoner dollar. Organisationen hjälpte en halv miljon flyktingar att på ett säkert sätt återvända till sina hemländer. År 2017 var Finland det 24:e största finansiärlandet inom UNHCR. Finlands finansieringsandel uppgick till 20 miljoner euro, av vilket den icke öronmärkta finansieringen utgjorde sju miljoner euro.
  • Kyrkans Utlandshjälp gav nästan 39 000 människor nödskydd och logi.
  • Via UNFPA erbjöd Finland bistånd till människor som hade drabbats av könsrelaterat och sexuellt våld, och vidtog förebyggande åtgärder. Sådant bistånd gavs till exempel i Syrien till över 10 000 människor.
  • Finland lade fokus även på barnskydd. Kyrkans Utlandshjälp erbjöd psykosocialt stöd för 61 000 barn. Rädda Barnen kanaliserade bistånd till nästan 18 000 barn och vårdnadshavare i Irak och Somalia. Plan International Finlands barnskydd nådde över 5000 barn och föräldrar.
4. Stöd för att klara och äterhämta sig

Finland förbättrade förmågan hos familjer och samhällen att klara sig och stödde dem i att återhämta sig. Trots kriser hjälptes barn på olika sätt att få undervisning och möjlighet att gå i skolan. Dessutom stärktes matproduktionen och utkomsten genom bistånd till återhämtning av näringar bland annat genom att dela ut jordbruksverktyg och frön.

  • Via FN:s organisation UNRWA stödde Finland utbildningen av över en halv miljon palestinska flyktingbarn. Närmare 8000 unga fick yrkesutbildning och 39 000 människor fick mikrolån.
  • Som resultat av Kyrkans Utlandshjälps arbete fick över 55 000 barn och unga utbildning. Dessutom byggde organisationen klassrum.
  • Till följd av Plan International Finlands arbete deltog över 3 500 barn i småbarnspedagogiken. Fida International gav stöd för barns skolgång i elva skolor och två aktivitetscenter för barn i Demokratiska republiken Kongo.
5. Hälften av syrierna har flytt ut från lander på grund av kriget

Kriget i Syrien har pågått i åtta år och är vår tids mest vittomfattande humanitära kris. Hälften av befolkningen i Syrien har flytt inom landet eller till andra länder. De senaste åren har Finland gett Syrien mest humanitärt bistånd bland alla mottagarländer.

År 2017 fick ungefär 637 000 psykosocialt stöd och över en miljon barn fick gå i skolan i Syrien. Genom finansiering från Finland renoverade Unicef 105 skolor.

Åren 2016–2017 gjorde Världslivsmedelsprogrammet över 300 flygfällningar i belägrade områden. Genom fällningar kunde 6 000 ton livsmedel, hygienartiklar och hälsovårdsartiklar transporteras till 93 000 omringade människor. Projektet anses vara unikt i det humanitära biståndets historia.

6. Livet fortsätter efter jordskalven

År 2015 skakades Nepal av två starka jordskalv. Nära 9 000 människor dog, 600 000 hem förstördes och 2,8 miljoner människor blev hemlösa.
Genom stöd från utrikesministeriet inledde Kyrkans Utlandshjälp genast en biståndsoperation. Utdelningen av livsmedel och förnödenheter nådde närmare 29 000 människor. Mer än 10 000 människor hjälptes genom att man byggde skydd. Dessutom fick 8000 människor akuta tillfälliga skydd av plåtskivor.

Finlands Röda Kors sände i sin tur över 30 delegater med utvärderings-, logistik-och kommunikationsuppdrag till det drabbade området. Bland dessa fanns också en röntgenenhet för fältsjukhuset och nödhjälpsartiklar för medicinska behov.

7. Barnskydd i Irak och Somalia

Genom stöd från Rädda Barnen i Finland utbildades socialarbetare och frivilliga barnskyddskommittéer i Somalia och Irak. Tack vare dessa har närmare 7000 flickor och över 5 000 pojkar fått hjälp efter att ha drabbats av våld, övergivits eller separerats från sina familjer.

Rädda Barnen har utbildat föräldrar och vårdnadshavare i föräldraskap och ordnat informationskampanjer för religiösa och traditionella ledare, medlemmar i samhällen och myndigheter. Detta förebyggande arbete har nått över 3 500 kvinnor och 2 000 män. De vuxnas kunskaper bidrar till att skydda barn mot våld och påskynda tillgången till hjälp.

8. Utvecklingspolitiken påverkar migrationen indirekt
9. Finland deltar i återuppbyggnaden av Afganistan

Citizen Charter är ett av de program som genomförs av fonden för återuppbyggnad av Afghanistan. Fonden förvaltas av Världsbanken. Programmet har varit aktivt sedan slutet av 2016. Ett av syftena med verksamheten är att säkerställa att återvändande migranter har tillgång till basservice och arbete. Vid rekrytering av nya anställda beaktas särskilt de mest utsatta familjerna.

Hittills har programmet nått över 2 400 samhällen. Bistånd har tagits emot av cirka 42 000 återvändande migranters hushåll. Finlands planerade betalningsandel i Citizen Charter är omkring tre procent.

Nästa sidan: Finland uppnår sina mål >

Läs mer: